Czy chemia potrzebna jest w zawodzie kosmetologa?

73
fot. Pixabay
fot. Pixabay

Rynek usług kosmetycznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się na świecie, dlatego też zawód kosmetologa wiążę się z nieustanną edukacją i poszerzaniem swoich umiejętności.

Absolwent kosmetologii oprócz szerokiej wiedzy powinien posiadać również umiejętności manualne, często też talent artystyczny – tak bardzo przydatny w dziedzinie makijażu. Niezbędne będą również zdolności interpersonalne oraz znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym.

Rosnąca popularność tego zawodu daje kilka możliwości kształcenia. Można wybrać dwuletnią szkołę nadającą tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych, albo studia na poziomie licencjatu lub magisterskie, które kończy się z tytułem kosmetologa. Aktualnie stan prawny nie rozróżnia tych dwóch zawodów. W zasadzie nazwy te są używane zamiennie i niezależnie od ukończonej szkoły, możliwości pracy są takie same. Jedyną różnicą jest system kształcenia oraz długość jego trwania. W istocie sprawy najważniejsze są predyspozycje przejawiane przez daną osobę i jej chęć samokształcenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć wiedzę ze studium policealnego na uczelni wyższej, oraz zdobyć więcej wprawy na zajęciach praktycznych w studium kosmetycznym.

Kierunek studiów „kosmetologia” zostaje umiejscowiony w następujących obszarach wiedzy: naukach medycznych, naukach o zdrowiu i naukach ścisłych.

Największy udział procentowy mają oczywiście wymienione jako pierwsze nauki medyczne: dermatologia, anatomia, mikrobiologia, biochemia. Stanowią one podstawę programową i są w stanie przygotować studenta do planowania rodzaju zabiegów kosmetycznych i ich wykonywania. Student będzie gotowy również do swobodnego poruszania się wśród produktów i aparatur kosmetycznych oraz do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Wszystko to także dzięki wielu godzinom wykładów poświęconym kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Obszar nauk ścisłych jest obszarem uzupełniającym, a efekty kształcenia odnoszą się w największej części do dziedziny nauk chemicznych. Przygotowanie zawodowe kosmetologa powinno obejmować podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz wiedzę dotyczącą wytwarzania produktów kosmetycznych. Kosmetolog powinien umieć odczytywać skład kosmetyku i na tej podstawie ustalać jego przeznaczenie.

Wiedza z tego przedmiotu jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi podstawę do przyswojenia wiedzy z wielu innych dziedzin, takich jak biochemia, biologia lub farmakologia – których na studiach także nie zabraknie. Co więcej, już kandydaci na takie studia wiedzę z chemii powinni posiadać ze szkoły średniej. Zakres wiedzy chemicznej wiąże się z następującymi przedmiotami w toku studiów: chemia kosmetyczna i receptura kosmetyczna.

Pierwszy obejmuje elementy wiedzy o pierwiastkach i związkach chemicznych. Opanować tutaj należy i swobodnie używać danych zawartych w układzie okresowym pierwiastków. Następnie poznawana jest budowa, otrzymywanie, właściwości i zastosowania podstawowych grup związków chemicznych. Należą do takich: tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole nieorganiczne, węglowodory, alkohole, fenole, etery aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Kolejno aminy, sacharydy oraz aminokwasy. Drugi zaś przedmiot służy poznaniu pracy w laboratorium oraz nabyciu wprawy manualnej przy czynnościach laboratoryjnych. Należą do takich ważenie substancji przy pomocy wag technicznych lub analitycznych, dopasowanie rodzaju szkła i próbówek do materiału, utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Podstawowe tematy teoretyczne w toku nauczania receptury kosmetycznej to metody uzdatniania i oczyszczania wody do celów kosmetycznych i laboratoryjnych, proste obliczenia chemiczne stosowane w kosmetyce i laboratorium chemicznym. Bezpieczeństwo i higiena pracy z surowcami kosmetycznymi i odczynnikami chemicznymi. A także zastosowanie, działanie i interakcje substancji czynnych, znajomość substancji pomocniczych i konserwujących, oraz wykonanie podstawowych form kosmetyków. Grupa tych treści kierunkowych daje łącznie ponad sto godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wiedza ta jest przydatna, wręcz potrzebna. Pozwala ze zrozumieniem słuchać prelekcji i wykładów oraz uczestniczyć w szkoleniach. Natomiast znajomość fachowej terminologii umożliwia czytanie magazynów specjalistycznych, które pełne są artykułów o nowościach rynkowych. Na poziomie gabinetu, w codziennej pracy ważne jest przekazywanie informacji klientkom i nawiązywanie z nimi rozmowy. Umiejętność wytłumaczenia danego zjawiska osobie, która nie jest na co dzień związana z zawodem kosmetologa, jest niezwykle istotna. Co więcej, specjalistka, która bez zająknięcia porusza się w jakże rozległej dziedzinie zawodowej, wzbudzi zaufanie, sympatię oraz jest skarbnicą wiedzy i porad.

Ponadto kosmetolog ze specjalizacją w dziedzinie chemii może pracować w koncernach kosmetycznych i farmaceutycznych, starać się o posadę wykładowcy na uczelni. Rozwój zawodowy zawsze idzie w parze z rozwojem osobistym. Całość odbywa się poprzez samokształcenie, poszerzanie horyzontów, naukę przez własne doświadczenia.

Anna Szymanowska


Anna Szymanowska-Flis        

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek kosmetologia oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie uzyskała tytuł technologa chemii, specjalność chemia kosmetyków. Pracuje jako analityk laboratoryjny. Z zamiłowania autorka tekstów.

 

DSD de Luxe