piątek, 12 lipca, 2024

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego artofbeauty.com.pl

§ 1.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług [zwanych dalej „Usługami”] drogą elektroniczną przez BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. [„Wydawcą”] , z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 952-205-51-86, wysokość kapitału zakładowego (w całości opłaconego): 50.000,00 PLN, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego esteticapolska.pl [„Portal”], polegającej na umożliwieniu użytkownikom uczestniczenie w Portalu w celu: pobierania informacji zamieszczonych na Portalu, zamieszczania ogłoszeń, uczestniczenia w konkursach, wymiany informacji oraz innych czynności wynikających z funkcji Portalu.

§ 2
 1. Portal jest prowadzony przez Wydawcę i stanowi jego własność.
 2. Wydawca przy pomocy Portalu umożliwia jego użytkownikom korzystanie z Usług.
 3. Przedmiotem usług informacyjnych na Portalu mogą być w szczególności materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Portalu, obejmujące: teksty, zdjęcia, grafiki, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych a także inne treści zamieszczane zgodnie z regulaminem przez Użytkowników Portalu oraz Partnerów Wydawcy.
 4. Wszystkie materiały i informacje uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych prowadzonych w ramach Portalu, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Wydawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Wydawca nie zwraca nadesłanych materiałów przeznaczonych do publikacji, chyba, że strony w drodze pisemnych oświadczeń ustalą inaczej.
 6. W ramach Portalu Wydawca może prowadzić sklep internetowy, gdzie zakupy prowadzone będą na zasadzie dobrowolności i wymagać będą podania przez kupującego wymaganych danych bilingowych. W przypadku uruchomienia sprzedaży w sklepie internetowych w ramach usług Portalu, zasady dokonywania zakupów podane będą w udostępnionym na Portalu regulaminie sklepu internetowego.
 7. Portal jest adresowany do fryzjerów. Jednakże jego użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, reprezentowana przez uprawnioną osobę fizyczną.
 8. Użytkownik dokonujący rejestracji (zakładający konto na Portalu) zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie stosownej opcji.
 9. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu lub poszczególnych jego sekcji, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Klientów
§ 3
 1. W celu uzyskania konta użytkownik wypełnia na Portalu formularz rejestracyjny, w którym podaje wymagane w formularzu dane.
 2. Przed dokonaniem rejestracji Wydawca może zażądać od Klienta uwiarygodnienia jego danych wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu.
 3. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z formularzem PS wysyła użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu aktywacji konta. Po aktywacji konta użytkownik uzyskuje dostęp do konta.
 4. Do uzyskanego Konta użytkownik uzyskuje dostęp poprzez logowanie za pomocą podanych w formularzu rejestracyjnym loginu użytkownika i hasła użytkownika. Aby korzystać z uprawnień przewidzianych w niniejszym Regulaminie Użytkownik musi się zalogować się do swojego Konta.
 5. Zmiana loginu jest niedopuszczalna. Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 6. Użytkownik nie może rozporządzać kontem na rzecz osób trzecich.
 7. Wydawca ma prawo zablokować konto, jeżeli w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo konta będzie zagrożone. Blokada może być dokonana jedynie na czas istnienia zagrożenia. Użytkownik ma obowiązek stosować się do poleceń Wydawcy w celu usunięcia niebezpieczeństwa.
 8. Poprzez założenie konta w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Wydawcę na udostępnione Użytkownikowi konta treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Wydawcy lub jego kontrahentów. Administratorem danych osobowych jest będzie Wydawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcę, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy albo produktów lub usług kontrahentów Wydawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z udostępnianych przez Wydawcy usług, w tym w szczególności uniemożliwi rejestrację.
§ 4
 1. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  2. nie przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta oraz nie umożliwiać osobom trzecim korzystania ze swojego konta;
  3. zachować w tajemnicy hasło użytkownika;
  4. każdorazowo po zakończeniu korzystania z konta wylogować się z niego. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z ewentualnym powstaniem negatywnych konsekwencji po stronie użytkownika wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku wskazanego powyżej.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie podczas korzystania z Portalu lub udostępniane w inny sposób dane.
 3. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać, przekazywać lub udostępniać informacji, ogłoszeń, danych, komentarzy, opinii itp., które:
  1. będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
  2. będą naruszały obowiązujące prawo,
  3. będą naruszały prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste;
  4. będą obraźliwe lub będą zawierały groźby wobec osób trzecich;
  5. będą zawierały treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, posiadające charakter pornograficzny, kontrowersyjne moralnie lub światopoglądowo;
  6. będą naruszały dobre imię lub wizerunek Wydawcy;
  7. będą zawierały informacje promocyjne lub reklamowe;
  8. w inny sposób będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania informacji, ogłoszeń, danych, komentarzy, opinii itp. naruszających postanowienia ust. 3.
 5. Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin Wydawca ma prawo:
  1. usunąć konto użytkownika na czas określony lub bezterminowo,
  2. zablokować użytkownikowi dostęp do Portalu m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,
  3. zablokować możliwość zakładania nowych kont na czas określony lub bezterminowo.
 6. W celu rejestracji Konta w Portalu, Użytkownik jest zobowiązany udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowej, poprzez zaznaczenie tzw. „checkbox-u” (zaznaczenie oznacza udzielenie zgody).
§ 5
 1. Wydawca może prezentować na Portalu informacje innych podmiotów oferujących towary lub świadczących usługi kierowane do Użytkowników Portalu. W ramach tej prezentacji takiej oferty możliwe jest zamieszczanie kuponów rabatowych i promocyjnych oraz umożliwienie nieodpłatnego lub odpłatnego pobierania ich przez Użytkowników.
 2. Wydawca może umożliwić również Użytkownikom Portalu zamieszczanie płatnych lub bezpłatnych ofert zawarcia określonej treści umowy (sprzedaży, zamiany, darowizny, świadczenia usług itp.), adresowanych do innych Użytkowników.
 3. Zamieszczane na Portalu informacje i oferty prezentowane są wyłącznie na podstawie danych dostarczonych przez zainteresowane podmioty, tj. Użytkowników lub Sprzedawców / usługodawców, zwanych dalej „Sprzedawcami”. Wydawca w tym wypadku nie jest podmiotem oferującym towary / usługi i nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert oraz prezentowanych w ich ramach towarów / usług.
 4. Wydawca dołoży starań, aby przedstawione Oferty, były prawidłowe i zgodne z danymi przedstawionymi Sprzedawców. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niekompletne, nieaktualne treści Ofert lub kuponów rabatowych i promocyjnych, a także za zmianę warunków przez Użytkownika lub Sprzedawcę.
 5. Prezentowana na Portalu Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Umowy między Użytkownikami lub Użytkownikami a Sprzedawcami zawierane są na warunkach uzgodnionych przez te podmioty. Wydawca nie jest stroną takich umów i nie odpowiada za wykonanie tej umowy przez jej strony.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku odmowy realizacji Oferty przez Sprzedawcę lub jego nienależytej realizacji.
§ 6
 1. Wydawca może organizować konkursy dla Użytkowników Portalu. Zasady konkursu oraz ewentualne nagrody za jego wygranie określać będzie każdorazowo ogłoszenie Wydawcy o konkursie.
 2. Wydawca może zamieszczać na Portalu również ogłoszenia o konkursach organizowanych przez osoby trzecie, w tym Sprzedawców. Zasady takiego konkursu określa jego organizator. Wydawca nie ponosi odpowiedzialność za treść ogłoszenia oraz za przeprowadzenie konkursu i jego rozstrzygnięcie.
§ 7
 1. W przypadku nienależytego świadczenia usług Użytkownik może prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jej wniesienie.
 3. Reklamacje, jak i wszelkie zapytania, sugestie oraz informacje o zaistniałych problemach dotyczących Portalu Użytkownik powinien kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Platformie Internetowej w zakładce Kontakt
 4. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji przez Wydawcę.
§ 8
 1. Wydawca jest administratorem danych przetwarzającym dane osobowe Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Portalu lub podczas edycji profilu konta Użytkownika w systemie logowania, przetwarzane są przez Wydawcę w celu założenia konta i zarządzania nim, kierowania korespondencji związanej z Portalem lub usługami (np. przerwy w dostępie, nowe funkcjonalności), w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dla celów marketingu bezpośredniego Wydawcy jak i jego kontrahentów (w tym Sprzedawców), a także podmiotów, z którymi zawarli oni umowy w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej (treści informacyjnych i reklamowych) pochodzących od Wwydawców oraz podmiotów, z którymi PS zawarł umowy.
 3. PS zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwia Użytkownikom wgląd do danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
§ 9
 1. Wydawca będzie kierować korespondencję do Użytkownika związaną z Portalem lub usługami na adres e‐mail podany przez Użytkownika. W ramach tej korespondencji Wydawca zastrzega sobie prawa do periodycznego wysyłania informacji o nowych usługach świadczonych przez Wydawcę, a także przez jego kontrahentów („newsletter”).
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Wydawcy, jak i osób trzecich, w sposób i na zasadach wedle uznania Wydawcy. Treści te mogą też być zamieszczane w informacjach / newsletterach wysyłanych do Użytkownika drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy.
 3. Wydawca może publikować bandery graficzne, filmy i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do stron właścicieli reklam. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych podmiotów, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności podmiotów wymienionych w ust. 3 powyżej, należy odwiedzić strony tych podmiotów oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach podmiotów wymienionych w ust. 3.
§ 10
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowych usług w ramach Portalu.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta z Portalu. Użytkownik, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.
 3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Portalu dostępnym pod adresem: www.esteticabeauty.pl
§ 11
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Wydawcy.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług na podstawie niniejszego Regulaminu ograniczona jest do wysokości poniesionej przez Użytkownika rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści.
 4. Wydawca nie odpowiada za brak lub ograniczenie dostępu do Portalu spowodowane siłą wyższą, przyczynami technicznymi, działaniami operatora telekomunikacyjnego lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.
 5. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawcę. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Najnowsze wydanie art of BEAUTY 03/2017

Okładka art of BEAUTY 03/2017