Polityka prywatności art of BEAUTY

POLITYKA PRYWATNOŚCI
BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.
obowiązuje od: 1 maja 2018

1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w serwisie/ na stronie www.esteticapolska.pl wprowadzono niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 40c, 04-870 Warszawa, NIP: 952 205 51 86, REGON 141559330, będącej właścicielem i zarządzającym tym serwisem.

2. Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług serwisu jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 141559330 zwanym dalej administratorem danych.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu i usług świadczonych w serwisie przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w serwisie, w szczególności:
• złożenie zamówienia prenumeraty poprzez formularz zamówienia
• zamówienia usługi bezpłatnej subskrypcji (newsletter)
• zamówienia udziału w konferencji lub szkoleniu
• kontaktu z właścicielem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Najważniejsze informacje, zawarte w polityce prywatności dotyczą:
• administratora danych osobowych,
• zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
• sposobu gromadzenia danych,
• praw osób, których dane dotyczą,
• udostępnienia danych,
• zabezpieczenia danych

6. Definicje stosowane w polityce prywatności:
Serwis-wszystkie usługi świadczone w domenie www.artofbeauty.com.pl,
w szczególności: usługa newsletter, formularz zamówienia prenumeraty,
formularz zamówienia udziału w konferencji lub szkoleniu, formularz kontaktowy.
Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter, składa zamówienie prenumeraty, składa zamówienie udziału w konferencji lub szkoleniu lub kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy.
Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

7. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
• w celu realizacji zamówienia prenumeraty
• w celu świadczenia bezpłatnej usługi newsletter
• w celu realizacji zamówienia udziału w konferencji lub szkoleniu
• w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie.

8. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez, np.:
• złożenie zamówienia prenumeraty
• wypełnienie formularza zapisu na newsletter
• wypełnienie formularza udziału w konferencji lub szkoleniu
• wypełnienie przez użytkownika formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie.

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie.
Podczas złożenia zamówienia prenumeraty pobierane są następujące dane:
• Imię i Nazwisko
• Adres do wysyłki
• telefon (opcjonalnie)
• adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)
• Nazwa firmy / działalności gospodarczej (w przypadku gdy prenumerata na firmę)
• Numer NIP (w przypadku gdy prenumerata na firmę)
• Adres Rejestrowy (w przypadku gdy prenumerata na firmę)
Podczas zapisu na Newsletter pobierany jest:
• adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu dostarczenia newslettera pod wskazany adres.
Podczas wypełniania formularza udziału w konferencji i szkoleniu pobierane są następujące dane:
• Imię i Nazwisko
• Adres korespondencyjny
• Telefon
• e-mail
• Nazwa firmy (działalności gospodarczej) (jeśli uczestnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
• Numer NIP (jeśli uczestnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
• Adres Rejestrowy (jeśli uczestnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
Podczas wypełniania formularza kontaktowego pobierane są następujące dane:
• adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu dostarczenia odpowiedzi pod wskazany adres.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji lub świadczenia usługi. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę. BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z .o.o. nie dopisuje adresów e-mail do bazy newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzyma zwrotnie na podany przez siebie adres e-mail. Dopiero w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter.

11. Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości newsletter. Osoba, która jest zapisana na newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane.

12. Prawa przysługujące użytkownikowi serwisu:
– prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
– dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, niż
przewidziane na podstawie przepisu prawa.
– prawo do wycofania zgody w każdym czasie, jeśli przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie udzielnej zgody.
– raz na 6 miesięcy przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na
temat tego, czy taki zbiór istnieje, kto jest administratorem Twoich danych (pełna nazwa, adres siedziby), a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
– prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli
administrator danych nie wypełni Twojego prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał Twoje dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby Twoje dane, gdy byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

13. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

14. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, czy automatyzacji newslettera. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

15. BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

16. BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności i ochrony danych. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony: www.artofbeauty.com.pl dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

17. W celu realizacji Twojego prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania możesz skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.artofbeauty.com.pl